KALFIRE wkłady kominkowe gazowe

Ko­min­ki ga­zo­we fir­my Kal­fi­re, pro­du­kowa­ne od 1981 ro­ku, są efek­tem nie­ustan­ne­go dą­że­nia do do­sko­na­ło­ści sty­lu, tech­no­lo­gii i funk­cjo­no­wa­nia. W po­rów­na­niu do ko­min­ko­wych na drew­no, ga­zo­we wkła­dy ko­min­ko­we Kal­fi­re sta­ją na wy­so­ko­ści za­da­nia jak żad­ne in­ne. Ja­kość bar­wy, ja­rze­nia i wy­so­ko­ści pło­mie­ni w na­szych ga­zo­wych wkła­dach ko­min­ko­wych spra­wia, że prak­tycz­nie ni­czym się one nie róż­nią od pło­mie­ni ko­min­ka opa­la­ne­go drew­nem.
Generator iskier i symulacja żaru
Generator naturalnych iskier to technologia dostępna opcjonalnie z wkładami kominkowymi wyposażonymi w palnik Prestige. Generator naturalnych iskier wytwarza małe iskry, które wydobywają się z płomieni i powoli wypalają się, tworząc niezwykle realistyczną symulację ognia opalanego drewnem. Istnieje możliwość wyposażenia zamkniętych kominków gazowych z palnikiem Prestige w oświetlenie diodowe LED w palenisku. W momencie aktywowania tej funkcji, natężenie oświetlenia stale zmienia się, idealnie naśladując żar typowy dla ogniska opalanego drewnem. Oświetlenie posiada trzy różne programy, które można konfigurować zależnie od upodobań.
Ekspresja ognia
Zamknięte gazowe wkłady kominkowe Kalfire wyróżniają się dzięki swojej czystej i doskonałej formie stylistycznej, która nie posiada ramy metalowej psującej efekt szkła. Umożliwia ona niezakłóconą obserwację ognia ze wszystkich stron. Kominki gazowe Kalfire doskonale współgrają z każdym wnętrzem i oferują optymalny widok płomieni.
Kilka rodzajów wnętrza
Wnętrze wkładu kominkowego wpływa na jego wygląd i przyjazny charakter. Działa ono jako tło paleniska zapewniające kontrast lub nawet odbijające i wzmacniające grę płomieni. Zamknięte kominki gazowe Kalfire są dostępne z trzema rodzajami wnętrz. Wszystkie gazowe wkłady kominkowe są oferowane standardowo z wnętrzem minimalistycznym z powierzchnią płaską.