Miasto i Gmina Prabuty

Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty
Polska
+48 55 278 2001
+48 55 278 2002