Wydawnictwo Pallottinum jest wydawnictwem katolickim, którego właścicielem prawnym jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) Prowincja Zwiastowania Pańskiego z siedzibą w Poznaniu.

Pallottinum rozpoczęło swoją działalność w Poznaniu w 1948 r., jednak aktywność wydawnicza Księży Pallotynów została zapoczątkowana już w roku 1908 wydaniem we Lwowie, w Wydawnictwie „Polonia”, czasopisma „Królowa Apostołów”. Pierwsze pozycje książkowe ukazały się w Cieszynie w 1913 r. Szeroko znaną i prężną działalność wydawniczą – jako jedno z naczelnych apostolskich zadań statutowych – prowadzili pallotyni w okresie międzywojennym. Od 1927 r. oficyna (wydawnictwo i drukarnia) mieściła się w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 71. Ukazało się wtedy wiele książek oraz czasopism: dziennik „Polak – Katolik” i periodyki: „Przegląd Katolicki”, „Posiew”, „Rodzina Polska”, „Królowa Apostołów”, „Apostoł wśród Świata”. Cała działalność wydawnicza miała na celu kształtowanie i ugruntowanie świadomości religijnej i patriotycznej. Osobną kartę pracy wydawniczej stanowiły Kalendarze Królowej Apostołów. Wśród modnej w latach międzywojennych literatury kalendarzowej oddały niemałe usługi polskiej kulturze religijnej.

Po II wojnie światowej pallotyni zakupili w Poznaniu obecną działkę, na której stały wówczas baraki. Urządzono w nich kościół, kilka mieszkań oraz zaczęto sprowadzać z różnych stron proste maszyny drukarskie, inicjując w ten sposób działalność drukarską i wydawniczą. Mimo trudności z władzami komunistycznymi, które nielegalnie rządziły wtedy w Polsce, udało się wydawać książki religijne. Dwukrotnie ówczesne władze kradły cały sprzęt drukarni, nasyłając swoje oddziały tzw. milicji obywatelskiej. Sprzęt poligraficzny wywożono i niszczono młotami.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. wybudowano obecne budynki i zakupiono maszyny drukarskie i introligatorskie. Park maszynowy jest ciągle unowocześniany.

Dziś książki ze znakiem Pallottinum znane są nie tylko czytelnikom w kraju, docierają bowiem do wszystkich ośrodków polonijnych na całym świecie. Tematyka i profil rodzajowy kształtowały się powoli i ostatecznie skrystalizowały w latach sześćdziesiątych. Jak każde wydawnictwo, zgodnie zresztą z osiągnięciami swego międzywojennego poprzednika, Pallottinum miało ambicje i chciało korzystać z pełnej skarbnicy katolickiego piśmiennictwa ojczystego i światowego, w każdym jego rodzaju i kształcie literackim.

Przez cały okres istnienia Pallottinum wydawane są książki specjalistyczne, naukowe, podręczniki uniwersyteckie, albumy, mszały, śpiewniki, modlitewniki, księgi liturgiczne, a także literatura o tematyce religijnej oraz inne pomoce duszpasterskie.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.