Instytut Rynku Hotelarskiego

Pl. Konstytucji 5/75
00-657 Warszawa
Polska
+48 22 224 60 30
+48 22 402 04 03