Fir­ma GODKOWIE po­wsta­ła w 2008 ro­ku. Dzia­ła­my na ryn­ku pol­skim i za­gra­nicz­nym w branży ko­min­ko­wej i nowoczesnego zduństwa oraz grilli i urządzeń do gotowania na świeżym powietrzu. Zaj­mu­je­my się sprze­da­żą hur­to­wą i de­ta­licz­ną wszyst­kich głów­nych to­wa­rów naj­bar­dziej zna­nych pro­du­cen­tów tech­no­lo­gii zduń­skiej i ko­min­ko­wej.

Nasza pasja do ognia sprawiła, że pokochaliśmy produkty OFYR – urządzenia do gotowania na świeżym powietrzu, a w naszej ofercie znajdują się także unikalne grille i wędzarki MUURIKKA z Finlandii: www.pieczeniedomowe.pl.

Zależy nam na satysfakcji naszych klientów, dlatego pomagamy im wybrać najlepsze rozwiązania dla ich domu – nowatorskie, a jednocześnie praktyczne i funkcjonalne.
Two­rzy­my i realizujemy pro­jek­ty do­sto­so­wa­ne do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb. Profesjonalna i życz­li­wa ob­słu­ga to dla nas priorytet.
Wy­cho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom na­szych klien­tów, stwo­rzy­li­śmy cen­trum szko­le­nio­we, aby w przy­jem­nej at­mos­fe­rze dzielić się naszą wiedzą na spotkaniach prowadzonych przez au­to­ry­te­ty bran­ży ko­min­ko­wo­-z­duń­skiej.
Ofe­ru­je­my po­ra­dy eks­per­ta sprze­da­ży, po­mo­c tech­nicz­ną
i pro­jek­to­wą oraz wszel­kie in­for­ma­cje do­ty­czą­ce pro­duk­tów, w tym pro­spek­ty i kar­ty tech­nicz­ne.
Na­le­ży­my do Ogól­no­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Ko­min­ki Pol­skie i ja­ko je­dy­na fir­ma w Pol­sce je­ste­śmy człon­kiem Au­striac­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Zdu­nów. Jakość naszych usług została wielokrotnie wyróżniona licznymi nagrodami.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.