Ole­jek z kieł­ków psze­ni­cy

Ole­jek z kieł­ków psze­ni­cy, ja­ko naj­bo­gat­szy w wi­ta­mi­nę E jest z po­wo­dze­niem wy­ko­rzy­sty­wa­ny przez ko­bie­ty ja­ko na­tu­ral­ny ko­sme­tyk głów­nie prze­ciw­zmarszcz­ko­wy. Po wch­ło­nię­ciu się po­zo­sta­wia skó­rę de­li­kat­ną i na­wil­żo­ną. Wi­ta­mi­na E do­sko­na­le wch­ła­nia się przez skó­rę, wni­ka głę­bo­ko przez wierzch­nią war­stwę na­skór­ka.

Wła­ści­wo­ści olej­ku z kieł­ków psze­ni­cy:

dzia­ła prze­ciw­sta­rze­nio­wo, wy­chwy­tu­jąc wol­ne rod­ni­ki
naj­po­tęż­niej­szy an­ty­utle­niacz
bo­ga­te źró­dło wi­ta­mi­ny E
prze­ciw­za­pal­ny
re­ge­ne­ru­ją­cy
sty­mu­lu­je two­rze­nie no­wych ko­mó­rek
na­wil­ża, uela­stycz­nia skó­rę, ła­go­dzi po­draż­nie­nia.
po­pra­wia ogól­ny wy­gląd skó­ry.
na­da­je skó­rze gład­kość i mięk­kość - dzia­ła nie tyl­ko na po­wierzch­ni skó­ry, ale rów­nież ła­two prze­ni­ka w głąb.
re­ge­ne­ru­je wnę­trze wło­sa, od­twa­rza na­tu­ral­ną osłon­kę i wy­gła­dza je­go po­wierzch­nię.
chro­ni przed nadmier­ną utra­tą wo­dy oraz pro­mie­nio­wa­niem UV
Świet­nie spraw­dza się przy wszel­kie­go ro­dza­ju ku­ra­cjach od­mła­dza­ją­cych.

Do bez­po­śred­nie­go apli­ko­wa­nia na za­rów­no na skó­rę jak i wło­sy. Sz­cze­gól­nie po­moc­ny pod­czas wszel­kich za­bie­gów na twarz, oko­li­ce oczu i ust.