Olej arganowy

Bo­ga­ty w nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we. Za­wie­ra w so­bie wi­ta­mi­nę E zwa­ną wi­ta­mi­ną pięk­na i mło­do­ści, któ­rej stę­że­nie jest dwu­krot­nie więk­sze niż w oli­wie z oli­wek. Po­sia­da rów­nież wie­le sub­stan­cji czyn­nych dzia­ła­niu an­ty­ok­sy­da­cyj­nym i prze­ciw­rod­ni­ko­wym, ła­go­dzą­cych ob­ja­wy aler­gii, re­ge­ne­ru­ją­cych na­skó­rek oraz pie­lę­gnu­ją­cych skó­rę przed i po opa­la­niu. Ze wzglę­du na swo­je wła­ści­wo­ści zwa­ny elik­si­rem mło­do­ści.

Wła­ści­wo­ści ole­ju ar­ga­no­we­go:

od­bu­do­wu­je war­stwę hy­dro­li­pi­do­wą za­po­bie­ga­jąc po­wsta­wa­niu zmarsz­czek i wy­gła­dza­jąc te już ist­nie­ją­ce
in­ten­syw­nie na­wil­ża skó­rę wni­ka­jąc w jej naj­głęb­sze war­stwy
neu­tra­li­zu­je wol­ne rod­ni­ki, opóź­nia­jąc pro­ce­sy sta­rze­nia skó­ry
przy­spie­sza go­je­nie się ran i po­pa­rzeń min. sło­necz­nych
chro­ni przed czyn­ni­ka­mi ze­wnętrz­ny­mi (słoń­ce, mróz, wiatr)
pie­lę­gnu­je de­li­kat­ną skó­rę no­wo­rod­ków
re­ge­ne­ru­je i od­ży­wia łam­li­we i prze­su­szo­ne wło­sy, zwal­cza łu­pież
ła­go­dzi ob­ja­wy trą­dzi­ku mło­dzień­cze­go i aler­gii skór­nych
ujędr­nia cia­ło
wzmac­nia pa­znok­cie
wspo­ma­ga od­no­wę ko­mó­rek
dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie
wzmac­nia ścia­ny na­czyń kr­wio­no­śnych
za­wie­ra pra­wie 100 sub­stan­cji czyn­nych (wśród nich ka­ro­te­ny, po­li­fe­no­le, ste­ro­le).
po­pra­wia krą­że­nie
Ole­jek apli­ko­wać bez­po­śred­nio na skó­rę. Świet­nie spraw­dza się ja­ko ole­jek do ma­sa­żu.

Mo­że być tak­że do­dat­kiem do kre­mu, bal­sa­mu, ma­secz­ki do twa­rzy czy szam­po­nu.

Do­da­ny do ką­pie­li za­pew­ni skó­rze ład­ny wy­gląd i ide­al­ną kon­dy­cję.