Olej jo­jo­ba

Olej jo­jo­ba jest swo­ją bu­do­wą zbli­żo­ny do ło­ju wy­dzie­la­ne­go przez ludz­ką skó­rę (se­bum). Zbyt ma­ła ilość se­bum cha­rak­te­ry­zu­je ce­rę su­chą, skłon­ną do zmarsz­czek. Dla ta­kiej skó­ry olej jo­jo­ba za­stę­pu­je nie­ja­ko na­tu­ral­ne se­bum i za­po­bie­ga tym sa­mym wy­su­sze­niu skó­ry. Skó­ra zo­sta­je od­po­wied­nio na­wil­żo­na, jest mięk­ka i jędr­na. Przy nadmier­nym wy­dzie­la­niu se­bum skó­ra jest tłu­sta i skłon­na do wy­pry­sków. W ta­kim przy­pad­ku olej jo­jo­ba dzia­ła ha­mu­ją­co na na­tu­ral­ne wy­dzie­la­nie se­bum. Dzię­ki tej re­gu­la­cji wy­dzie­la­nia ło­ju, olej jo­jo­ba przy­spie­sza re­ge­ne­ra­cję ko­mó­rek skó­ry.

Wła­ści­wo­ści ole­ju jo­jo­ba:

za­cho­wu­je na­tu­ral­ny od­czyn skó­ry
za­po­bie­ga „świe­ce­niu się” skó­ry re­gu­lu­jąc wy­dzie­la­nie se­bum
bak­te­rio­sta­tycz­ny – do­da­ny do in­nych pre­pa­ra­tów wy­dłu­ża ich okres przy­dat­no­ści
na­wil­ża i koi za­rów­no skó­rę jak i wło­sy
chro­ni skó­rę przed utra­tą wil­got­no­ści
po­sia­da wy­so­ką za­war­tość wi­ta­mi­ny E – wi­ta­mi­na mło­do­ści
chro­ni wło­sy przed czyn­ni­ka­mi ze­wnętrz­ny­mi
przy­wra­ca wło­som blask i sprę­ży­stość
na­tu­ral­ny filtr prze­ciw­sło­necz­ny o fak­to­rze 4
Ole­jek na­kła­dać bez­po­śred­nio na skó­rę, lek­ko wma­so­wu­jąc. Na­da­je się tak­że na dzień pod ma­ki­jaż, wte­dy kil­ka kro­pli na­le­ży de­li­kat­nie wkle­pać opusz­ka­mi.

Moż­na mie­szać z in­ny­mi ole­ja­mi, two­rząc wła­sne nie­po­wta­rzal­ne kom­po­zy­cje do­sto­so­wa­ne do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb skó­ry. Ja­ko od­żyw­ka do wło­sów mo­że być na­kła­da­ny bez­po­śred­nio ( na­ło­żyć na wło­sy lek­ko ma­su­jąc, po­zo­sta­wić na go­dzi­nę lub wię­cej a na­stęp­nie umyć szam­po­nem) a dla tych, któ­rzy ży­ją w bie­gu do­brym roz­wią­za­niem bę­dzie do­da­nie olej­ku do szam­po­nu.