Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu, Radomiu i Warszawie jest państwową jednostką organizacyjną, podlegającą bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centrum współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami branżowymi, placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Celem realizowanych działań jest doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry doradczej oraz podniesienie i ujednolicenie standardów usług świadczonych przez doradców na rzecz rolników.

Doskonalimy kadrę doradztwa rolniczego, nauczycieli szkół rolniczych, przedstawicieli instytucji i organizacji rolniczych, samorządów terytorialnych, Lokalnych Grup Działania, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, organizując szkolenia, seminaria, konferencje, konkursy i inne formy doskonalenia zawodowego

Tworzymy krajową sieć na rzecz innowacji w rolnictwie

Promujemy najnowsze osiągnięcia naukowe wspierające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich

Informujemy o możliwościach i warunkach korzystania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

Tworzymy systemy informacji i bazy danych:

doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych
ekspertów przyrodniczych
zagród edukacyjnych
publikacji tematycznych
Wydajemy materiały informacyjno-edukacyjne oraz kwartalnik Zagadnienia Doradztwa Rolniczego

Koordynujemy działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego

Nadajemy uprawnienia doradcy rolniczego, doradcy rolnośrodowiskowego i eksperta przyrodniczego

Prowadzimy Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa (CDR O/Radom), w którym szkolimy doradców i rolników.

Działamy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie:

wspierania pozarolniczych form aktywności gospodarczej rolników i ich rodzin,
dziedzictwa kulturowego wsi
wsparcia turystyki wiejskiej
wiejskiego gospodarstwa domowego
Organizujemy:

Ogólnopolski konkursu „Sposób na Sukces”, promujący przedsiębiorczość na obszarach wiejskich,
Ogólnopolski konkurs „ Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”
Rolniczy Festiwal Nauki
Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
Ogólnopolski konkurs „Najlepsze wydawnictwo ośrodków doradztwa rolniczego”
Realizujemy zadania jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Posiadamy nowoczesną bazę szkoleniową i hotelową we wszystkich jednostkach.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.