Testy podstawowe i specjalistyczne aparatów RTG

Aparaty rentgenowskie powinny być regularnie poddawane wewnętrznym testom kontroli fizycznych parametrów. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku do wykonywania testów zobowiązany jest użytkownik aparatu rentgenowskiego (wyznaczony pracownik jednostki ochrony zdrowia, w której zainstalowany jest aparat rentgenowski).


Testy podstawowe muszą być wykonywane zgodnie z zakresem oraz dopuszczalnymi odchyleniami badanych fizycznych parametrów, a także częstotliwością ich wykonywania, które określa załącznik nr 6 do w/w rozporządzenia.Z przyjemnością służymy Państwu pomocą w tym zakresie i oferujemy nadzór nad wykonywaniem testów podstawowych urządzeń RTG stomatologicznych (punktowych i pantomograficznych) znajdujących się w Państwa placówce.Testy specjalistyczne aparatów RTG


Wszystkie urządzenia radiologiczne podlegają testom kontroli fizycznych parametrów.Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 do wykonywania testów uprawnione są podmioty posiadające akredytacje w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności, fizycy medyczni posiadający certyfikat Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia oraz upoważnione przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny na podstawie &59a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2012 poz. 470).MediProject współpracuje tylko z certyfikowanymi i akredytowanymi laboratoriami.