„Zamek” sp. z o.o. jest Spółką prawa hand­lowego, której właś­ci­cielem jest Gmina Ogrodzie­niec. Została powołana w lipcu 1995 r., a jej głównym zadaniem jest admin­istrowanie Zamkiem Ogrodzie­niec oraz Gro­dem Królewskim na Górze Birów w Podzam­czu. Pon­adto zaj­muje się również świad­cze­niem usług turysty­cznych, hotelowych, gas­tro­nom­icznych, rozry­wkowych, orga­ni­za­cją imprez plen­erowych, a także prowadze­niem dzi­ałal­ności handlowej.

„Zamek” sp. z o.o. – jako admin­is­tra­tor Zamku Ogrodzie­niec w Podzam­czu i Grodu Królewskiego na Górze Birów:
- koor­dynuje orga­ni­za­cję ruchu turysty­cznego na admin­istrowanych obiektach
- jest orga­ni­za­torem imprez na tere­nie Zamku Ogrodzie­niec i Grodu na Górze Birów — turnieje, kon­certy, fes­ti­wale i in.
- prowadzi dzi­ałal­ność wydawniczą związaną z pro­mocją admin­istrowanych obiek­tów i Gminy Ogrodzieniec
- współpracuje z region­al­nymi orga­ni­za­c­jami turysty­cznymi zaj­mu­ją­cymi się roz­wo­jem i udoskonale­niem oferty turysty­cznej regionu, prowadzi punkty infor­ma­cji turysty­cznej i uczest­niczy w tar­gach branżowych
- tworzy i real­izuje ofertę eduka­cyjną dla grup szkolnych
- orga­nizuje biesi­ady staropol­skie, imprezy inte­gra­cyjne i pikniki pra­cown­icze dla firm
- prowadzi Kar­czmę Ryc­er­ską na tere­nie zamku
- świad­czy usługi nocle­gowe w „Goś­cińcu Pod Lil­ijką” w Podzamczu
- opra­cowuje na potrzeby właś­ci­ciela doku­men­tację pro­jek­tową doty­czącą przeprowadzenia niezbęd­nych prac remon­towych i adap­ta­cyjnych Zamku Ogrodzie­nieck­iego i Grodu na Górze Birów
- wykonuje niezbędne prace zabez­piecza­jące oraz remonty admin­istrowanych obiek­tów w zakre­sie bieżącego użytkowa­nia z wypra­cow­anych na bazie prowad­zonej dzi­ałal­ności środków

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.