SHANGHAI POWER SOURCE INTERNATIONAL CO.,LTD.

RM 702 BUILDING 18,NO. 600 YUSHAN RD. SHANGHAI
200135 Shanghai
China
86-21-68551926