Shanghai Shenji International Co., Ltd.

16/F, Jin Cheng Building Tian Mu Road
200070 Shanghai
China
+86/21 63543291
+86/21 63543295