Osadniki gnilne OLTRANS-PS

Osadniki gnilne OLTRANS-PS przeznaczone są do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowo- gospodarczych na drodze sedymentacji, flotacji oraz fermentacji osadów powstałych z zatrzymanych zawiesin.
Gazy fermentacyjne powstające podczas procesów zachodzących w osadniku wydostają się do systemu wentylacji przez otwory wentylacyjne. Odpowiednio skonstuowana rura wylotowa zapewnia odprowadanie podczyszczonych ścieków z osadnika gnilnego. Materiał filtracyjny umieszczony w filtrze osadnika zatrzymuje zawiesiny i przeciwdziała zamuleniu urządzeń do oczyszczania ścieków znajdujących się za osadnikiem.
Osadniki gnilne OLTRENS-PS mogą współpracować z innymi urządzeniami tworzącymi ciągi technologiczne lokalnych oczyszczalni ścieków.
Osadniki gnilne OLTRANS-PS mogą być instalowamie w przydomowych oczyszczalniach ścieków i przeznaczone są dla różnych użytkowników; stosowane są w budownictwie jednorodzinnym, w obiektach użytecznoci publicznej z zapleczem gastronomicznym (szkoły, przedszkola, internaty, zakłady pracy ,hotele, motele itp.), biurach i obiektach bez zaplecza gastronomicznego jak również w obiektach czynnych okresowo (campingi, obiekty kolonijne itp.). Dobór osadnika uzależniony jest od kategorii i liczby użytkownikw (liczby równoważnych mieszkańców- RLM) i powinien być dokonywany przez projektanta w uzgodnieniu z dostawcą wyrobu. Ilość ścieków oblicza się na podstawie zużycia wody zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996r w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków I (Dz.U.Nr 151, poz. 716 z dnia 21.12.1996r).