Fujian Nanping Nanfu Battery Co., Ltd.

109 Industry Road, Nanping, Fujian
353000 Nanping
China
+86 599 8710195