SPRING 10

Zasilanie: woda wodociągowa
Wydajność: 10 l/h
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 l/min
Przewodność < 0,06 µS/cm
Na+, SO42-, Cl-, Br-, N02-, N03-, P043- < 0.5 ppb
Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb
TOC < 30ppb
TOC < 5ppb*
Bakterie 0,2µm < 1/ml
Endotoksyny < 0,001 EU/ml**
RNazy < 0,01 ng/ml**
DNazy < 4 pg/µl**
Norma: woda oczyszczona w urządzeniu Spring spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego*, drugiego i trzeciego stopnia czystości, odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP IX dla wody oczyszczonej produkcyjnej*.
Zastosowanie: otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC*, GC*, hodowli bakteryjnych*, analiz biochemicznych*, biologii molekularnej**.
* urządzenie wyposażone w lampę UV, w kapsułę mikrofiltracyjną 0,2µm
** urządzenie wyposażone w moduł ultrafiltracyjny UF