Kampanie do użytkowników wybranych aplikacji

Wyświetlamy reklamę osobom korzy­stającym z Twojej aplikacji, konkurencyjnych aplikacji czy aplikacji z wybranych kate­gorii.