"STELEN" - to Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych dla napowietrznych i kablowych sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych. Stowarzyszenie nasze powstało w roku 1995 i zarejestrowane jest w Wojewódzkim Sądzie w dniu 2.10.1995 - numer rejestru: RST 2102.
Od roku 2004 Stowarzyszenie podjęło działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17.02.2004 pod nr KRS 0000193527.

Członkami naszego Stowarzyszenia są firmy spełniające odpowiednie przygotowanie kwalifikacyjne pracowników oraz wyposażenie techniczne maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów związanych z szeroko pojętą energetyką. W związku z członkowstwem każda firma posiada swój własny numer, którym oznacza swoje produkty. Na naszej stronie przyjęliśmy również tę zasadę i wszystkie firmy oznaczane są swoim numerem.
Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę ze wszystkimi firmami spełniającymi odpowiednie w/w wymogi, a zwłaszcza cechującymi się dużą aktywnością we wdrażaniu nowości technicznych.

Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna; wspierającym - może być osoba prawna - wykazująca się aktywną działalnością techniczną poprzez swoich przedstawicieli, deklarująca pomoc rzeczową i finansową na działalność statutową Stowarzyszenia - szczególnie w polu wdrażania postępu technicznego tj. nowych rozwiązań stosowanych w sieciach i stacjach elektroenergetycznych.

Do powstania Stowarzyszenia w istotny sposób przyczyniły się niżej podane przesłanki:
- zagwarantowanie jakości wykonania wyrobów ujętych w katalogach typizacyjnych dla sieci i stacji elektroenergetycznych,
- uzyskiwanie odpowiednich orzeczeń, certyfikatów i badań zapewiających wysoką jakość wyrobów,
- zagwarantowanie praw autorskich i licencji dla autorów opracowań i producentów.
- propagowanie odpowiedniej działalności promocyjnej, szkoleniowej oraz wdrażania prototypowych rozwiązań w sieciach i stacjach elektroenergetycznych.

Ponadto najistotniejszym celem było połączenie teorii z praktyką poprzez wydawnictwo własnych albumów typizacyjnych i bezpośrednią kontrolę wykorzysty-wanych elementów sieciowych, zawartych w tych albumach
Tak postawione zadania realizowane są poprzez współpracę z Wyższymi Uczelniami, Instytutami Naukowymi, Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi oraz innymi krajowymi w zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi.

Cele Stowarzyszenia realizowane są również poprzez organizowanie sympozjów, konferencji i wystaw o charakterze ogólnokrajowym, na których promuje się nowe rozwiązania konstrukcji, osprzętu i urządzeń do sieci elektroenergetycznych na przykładzie praktycznie wykonanych prototypowych linii energetycznych
Wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach Stowarzyszenia mają na celu dostosowanie opracowanych rozwiązań do wymagań wyznaczanych przez przepisy i normy oraz wymogi poszczególnych Koncernów Energetycznych.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.