Lokalną Grupę Działania „Brama Beskidu” tworzą trzy sąsiadujące ze sobą gminy: Łącko, Podegrodzie i Stary Sącz leżące na terenie województwa małopolskiego w powiecie nowosądeckim. Gminy partnerskie zamieszkiwane są przez 52 030 osób. Granicą pomiędzy gminami jest rzeka Dunajec, na której zbudowano mosty łączące gminy partnerskie. Gminy z racji spójności terytorialnej i usytuowania w pobliżu Miasta Nowego Sącza mają bardzo dobre układ komunikacyjny. Obszar objęty LSR zaliczany jest do terenów podgórskich o wysokim udziale użytków rolnych oraz niskim udziale lasów. Południowa część LGD położona jest w Beskidzie Sądeckim. Najwyższym punktem na obszarze LGD jest szczyt Radziejowej 1 262m npm.
Na obszarze LGD Brama Beskidu odkryto jedne z najstarszych wczesnośredniowiecznych śladów osadnictwa w Karpatach. Podegrodzie i pobliskie Naszacowice to kolebki osadnictwa na Sądecczyźnie, a Stary Sącz jednym z najstarszych miast Małopolski, siedzibą sanktuarium Świętej Kingi. Jednolitość kulturowa gmin partnerskich przejawia się min. W kultywowaniu tradycji: zwyczajów, obrzędów, oraz w przenikaniu się kultury i wzajemnym czerpaniu z dorobku poprzednich pokoleń. Wspólne tradycje kulturalne wyrażają się w zachowaniu stroju ludowego Lachów Sądeckich podkreślającego lokalna tożsamość.
Gminy partnerskie leżą na obszarze atrakcyjnym turystyczne, duża ilość miejsc widokowych, położenie w czystym, ekologicznym środowisku naturalnym stwarza korzystne warunki dla rozwoju eko- i agroturystyki.
Zrównoważony rozwój gmin partnerskich oparty jest na drobnej wytwórczości, handlu i usługach oraz na rolnictwie. Szansę na rozwój gmin, poza wspomnianą agroturystyką, należy upatrywać w szeroko rozumianych tzw. „przemysłach” czasu wolnego.
Prawdziwym bogactwem obszaru LGD są ludzie, mieszkańcy silnie identyfikujący się ze swoją małą ojczyzną.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.