Huizhou Desay Infor Technology Co., Ltd.

DESAY CHENJIANG INDUSTRIAL ZONE, CHENJIANG
516229 Huizhou
China
-