Mobile-IT 2015

2015-02-15 10:05:12
Między 11 a 13 lutym 2015 roku, odbyły się Targi Mobile-IT były one okazją, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, co się dzieje w branży mobile. W trakcie imprezy zapoznać się było można z zastosowania najnowszych technologii w sektorze publicznym oraz biznesowym.

Zakres tematyczny targów obejmował zagadnienia: Bankowość i finanse, Zarządzanie mobilnością przedsiębiorstw, Marketing mobilny, m-commerce, marketing SMS, Sprzęt i infrastruktura sieciowa (m.in.: smartfony, wearables etc.) , Chmura i outsourcing IT, Oferta dla sektora publicznego (np.: e-learning)

W tym samym czasie, odbywało się jedno z największych wydarzeń w Kraju poświęconych technologiom mobilnym i marketingowi. Impreza trwała trzy dni, z których każdy miał inny charakter. Pierwszy dzień dedykowany był twórcom aplikacji mobilnych (Development Day).

Następnego dnia (Inspiratration Day), wysłuchać można było przedstawicieli handlowych, którzy inspirowali odwiedzających targi do twórczych działań biznesowych. Ostatniego – trzeciego dnia (Bussiness Day) odbyły się wydarzenia poświęcone biznesowym oraz marketingowym aspektom mobile.

W ramach eventu rozdane zostały - Mobile Trends Awards – są to prestiżowe nagrody dla najlepszych rozwiązań mobilnych w Polsce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From 11 to13 February 2015, had occured Mobile IT were one chance, to find out more certainly meant this, what is happening in the mobile industry. During the event it was to familiarize with the use of latest technologies in the public sector and business .

Range of Themed Fair included: Banking and Finance, Business Mobility management, mobile marketing, m-commerce, SMS marketing, hardware and network infrastructure (Smartphones, leather goods, etc.), cloud and IT outsourcing, Public Sector Bid ( eg. e-learning)

At the same time, it held one of the largest events in the country devoted to mobile technologies and marketing. The event took three days, each with a different character. The first day was dedicated to developers of mobile applications (Development Day).

The next day (Inspiratration Day), you could hear Representatives, who were inspired by the exhibition visitors do Creative Action Business. The last - Third Day (Business Day) held an event dedicated to business and merketingowym aspects of the phone.

As part of the event have been handed - Mobile Trends Awards – it's the most prestigious awards for the best mobile solutions in Poland.